Obchodní podmínky pro akce Singles clubu

Úvodní ustanovení

Obsahem těchto obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) je podrobný popis služeb poskytovaných organizátorkou akce Singles clubu Radkou Smyčkovou IČO 06064477 (dále jen organizátor).

Dále pak podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen klienti, nebo účastníci).

Účastník se zavazuje, že odesláním své závazné přihlášky souhlasí s těmito Podmínkami Singles clubu.


Podmínky a pravidla registrace

Podmínkou účasti je dosažení věku 18 let a způsobilost k právnímu jednání, přihlášení na webové stránce www.singlesclub.cz, vyplnění elektronického formuláře, uhrazení registračního poplatku a souhlas s Podmínkami v plném rozsahu.

Uhrazením poplatku vzniká klientovi právo zúčastnit se akce v dané datum a místě, na které se klient přihlásil.

Účastník ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

Organizátor se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci Singles clubu jakémukoliv klientovi, a to bez udání důvodu. Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením akce Singles clubu, během jejího průběhu nebo po jejím skončení, a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

Účastník souhlasí se zveřejněním fotek pořízených na akci Singles clubu pro propagaci další akce na stránkách www.singlesclub.cz.

Podmínkou účasti na akci Singles clubu je řádná a pravdivá registrace na webu www.singlesclub.cz a zaplacení účastnického poplatku.


Přihláška a platba poplatku

Přihlášením na akci Singles clubu je míněno vyplnění registračního formuláře a zaplacení účastnického poplatku. Variabilní symbol, který je zároveň identifikačním číslem rezervace, je klientovi zaslán v potvrzujícím emailu.

Platba musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději do 3 pracovních dnů od data provedení rezervace. Pakliže se tak neuskuteční, bude zákazník automaticky ze seznamovací akce vyřazen. Zákazník má možnost se znovu přihlásit, za stejných podmínek, jestliže je na seznamovací akci ještě volné místo.

Klient má závazně rezervovanou účast na akci v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora. Účastník obdrží potvrzující email o obdržené platbě a tím i potvrzení o závazné rezervaci.

Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem a registrovaným účastníkem. Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se akce Singles clubu v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Pravidla o zrušení účasti zákazníkem

Kterýkoliv klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovací akci zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu.

Klient má právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce, na kterou se přihlásil.

Jestliže zrušení proběhne ve výše uvedeném termínu, bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v nejbližší možné době převodem na účet.

Jestliže účastník zruší svoji účast méně než 10 kalendářních dnů před konáním akce, ale nejpozději 5 dnů před konáním akce, nemá již nárok na vrácení účastnického poplatku, ale má možnost použít tento poplatek na jinou akci Singles clubu v jiném termínu.

Při zrušení účasti méně než 5 dnů před konáním akce nebo nezúčastněním se, propadá zaplacený poplatek organizátorovi akce.


Pravidla o zrušení účasti organizátorem

V případě, že se nepodaří naplnit kapacita konkrétní akce, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, nebo v jiných výjimečných případech, si organizátor vyhrazuje právo zrušit kteroukoliv plánovanou akci.

V těchto případech mají klienti právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši.


Pravidla o chování během akce

Účastník se zavazuje, že se během akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy.


Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky.

Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své zákazníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na akci vždy pečlivě seznámili.

Organizátor taktéž nemůže žádnému zákazníkovi zaručit, že na této akci najde vhodného partnera.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Ing. Radka Smyčková, IČ: 06064477, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Věk a pohlaví
  • Emailová adresa

Tyto údaje je možné zpracovat, na základě vámi uděleného souhlasu, za účelem organizace seznamovací akce, propagace a zasílání informací týkající se Singles clubu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i poskytovatel software.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, požadovat aktualizaci údajů
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů